Прием

Приемът на деца в Дневния център се осъществява по реда чл. 20 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето:

  1. Родителите на детето подават писмена молба до директора на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето;
  2. Молбата е придружена от копия на удостоверение за раждане на детето, медицинска документация;
  3. След извършване на оценка на случая Дирекция "Социално подпомагане" издава направление за ползване на медико – социална услуга;
  4. Провежда се предварителна среща с родителите и представител на Д „СП“, на която се взема решение за вида на услугата и срока и (почасова, дневна или седмична, краткосрочна или дългосрочна);
  5. При приемане на дете, родителят, след представяне на необходимата документация, сключва договор с ДМСГД гр. Добрич, представляван от директора, за предоставяне на медико – социална услуга.

Дневният център е с пет дневна работна седмица, като приемът на децата се осъществява, както следва:

  • В група за почасова грижа – по предварително изготвен график;
  • В група за дневна грижа – ежедневно, от понеделник до петък, от 07.30 часа (със задължителен филтър) до 17.30 часа;
  • В група за седмична грижа – с прием в понеделник от 07.30 часа (със задължителен филтър) и издаване на родителите в петък до 17.30 часа.

ДМСГД гр. Добрич се финансира от Министерството на здравеопазването и всички услуги са напълно безплатни.