Мисия и цели

Домът за медико-социални грижи гр. Добрич е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми.

Дейността на ДМСГД гр. Добрич се осъществява според принципите за своевременност, адекватност и ефективност на медико – социалната помощ, според медицинските стандарти, правилата за добра медицинска практика и спазване на професионалната тайна и правата на децата.

Мисията на Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Добрич е: С много професионализъм, прилагайки стандартите за добра медицинска практика, да постигнем оптимални резултати и при възможност пълно възстановяване на физическото и психично здраве, а чрез създаването на оптимална среда за живот и семейна атмосфера, пренесена в заведението и заедно с 24-часовите медицински грижи да осигурим комфорт, опора и перспективи на децата.

медико-социални грижи

В съответствие с формулираната мисия екипът на институцията има амбицията да я превърне в лечебна структура, отговаряща на европейските стандарти, в център за здравни и социални програми и проекти.

Основна цел е непрекъснатото проследяване на потребностите, усъвършенстване на дейността и създаване на най-добрите условия за хармонично физическо и нервно-психическо развитие на деца в медико-социален риск, постъпили в Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Добрич и подпомагане на тяхната пълноценна социализация.

Стратегическа цел на ДМСГД гр. Добрич е отглеждане и възпитание на децата, постъпили в Дома, в дух на мир, достойнство, толерантност, свобода, равенство и солидарност, за да бъдат напълно подготвени да водят живот на самостоятелна личност и да получават оптимална възможност за интеграция в обществото, като изпълнява  поставените средно- и краткосрочни цели:

  • Отваряне на заведението към обществото и предотвратяване на отрицателните последици от институциализирането на децата в дома;
  • Разработване и изпълнение на програми за повишаване на квалификацията на персонала от всички категории с оглед на усъвършенстване на грижите и повишаване на ефективността на медицинските дейности;
  • Засилване на връзките с други здравни и социални служби и организации, с цел запазване на социалната отговорност на институцията;
  • Преференциално обслужване на населението от района на област Добрич;
  • Изграждане на привилегирована връзка между възрастен и дете и излизане от анонимност на децата в Дома, чрез работа на мултидисциплинарни екипи с постоянни групи от едни и същи деца;
  • Комплексно лечение, рехабилитация и социализация, както на децата от дома, така и външно-приходящите;
  • Развитие на амбулаторната дейност по лечение и рехабилитация на деца с нарушения в моториката от централен и периферен характер и с изоставане в умственото си развитие, отглеждани в домашни условия;
  • Развиване на Дневния център за деца с увреждания, отглеждани в домашна обстановка.