Дейности

Основни дейности на ДМСГД гр.Добрич:

1.продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико – социални проблеми;
2.диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико – социални проблеми;
3.специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико – социални проблеми:
а) отглеждане;
б) възпитание и обучение;
в) подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване.
При осъществяване на дейностите медицинските и други специалисти в дома създават условия за прилагането на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.

Дейности

В жилищния и медицинския блок функционират мултидисциплинарни екипи, сформирани със заповед на директора и състоящи се от лекар, медицински сестри, детегледачи, психолози, логопеди, педагози, рехабилитатори и специалист социални дейности.

Извън основната дейност на ДМСГД гр. Добрич, в заведението се осъществява дейност по предоставяне на медико – социални услуги в общността за деца със специални нужди, нуждаещи се от медицинско наблюдение и задоволяване на потребностите им от здравни грижи, педагогическо образование, психотерапевтични услуги, логопедично консултиране и терапия съобразени с индивидуалните им особености, както и рехабилитация и лечение на деца с нарушения в моториката с или без психически увреждания, които се нуждаят от ежедневна физиотерапия и рехабилитация, отглеждани в семейна среда